Ebro

Ebro

КОНТРОЛ НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС ПРИ ДОБИВА И ПРЕРАБОТКАТА НА МЕСОТО. Най-важните физически параметри,подлежащи на контрол при добива и преработката на месото са:

pH – стойност; Температура; Влажност; Осоляване.Показателя температура се измерва в добитото месо в хода на охлаждането му или широко замразяване. Контролира се температурата на месото и другите суровини преди започване процеса на смилане и кутиране. Температурата на прата в кутера е от съществено значение за правилното протичане и финализиране на технологичния процес. Крайната температура, при която се препоръчва края на кутирането е 12-15°C. Температурата на производствените помещения също така е предмет на контрол и поддържане, за да се осигури успеха на технологичния процес и правилното функциониране на машинния парк.